Tenis Park Kołobrzeg
Regulamin

Kołobrzeska Liga TENIS PARK KOŁOBZEG

 – IX edycja – wiosna 2015-03-01

UWAGA!!! Nowe zasady rozgrywania Ligi.

 

REGULAMIN LIGI

 

§ 1

Organizator 

Organizatorem Ligi jest klub TENIS PARK KOŁOBRZEG. 

§ 2

Termin rozgrywek.

 

 1. Rozgrywki rozpoczną się od 20 kwietnia 2015 roku i potrwają do 30 czerwca 2015 roku.
 2. Zapisy do Ligi do dnia 12 kwietnia 2015 roku w biurze kortów.
 3. Uroczyste zakończenie rozgrywek ligowych i wręczenie nagród odbędzie się w lipcu 2015 roku w kawiarni klubowej Park Cafe.

 

§ 3

Opłata

 

 1. Opłata za udział zależy od ilości osób/par w grupie.
 2. Opłatę należy uiścić, w biurze kortów najpóźniej do 12 kwietnia 2015 roku.
 3. Zawodnik, który nie uiścił opłaty nie będzie brany pod uwagę w rozgrywkach.
 4. Wysokość opłaty za udział dla członków Tenis Park Kołobrzeg:

a)     opcja 9 osób/par w grupie:

-          gry pojedyncze – 190 zł/osoba

-          gry podwójne – 110 zł/osoba (lub 90 zł/osoba, w przypadku gry w drugiej lub trzeciej konkurencji)

b)     opcja 8 osób/par w grupie:

-          gry pojedyncze – 170 zł/osoba

-          gry podwójne – 100 zł/osoba (lub 80 zł/osoba, w przypadku gry w drugiej lub trzeciej konkurencji)

c)      opcja 7 osób/par w grupie:

-          gry pojedyncze – 150 zł/osoba

-          gry podwójne – 90 zł/osoba (lub 70 zł/osoba, w przypadku gry w drugiej lub trzeciej konkurencji)

d)     opcja 6 osób/par w grupie:

-    gry pojedyncze – 130 zł/osoba

-    gry podwójne – 80 zł/osoba (lub 60 zł/osoba, w przypadku gry w drugiej lub trzeciej konkurencji)

UWAGA: osoby nie będące Zawodnikami Tenis Park Kołobrzeg, powyższe ceny należy powiększyć o odpowiednio 20 zł – gry pojedyncze i 10 zł gry podwójne.

 1. Przy zapisach pobierana jest opłata według pierwszej opcji (a).

Po zakończeniu zapisów i utworzeniu grup, w zależności od ilości osób/par w poszczególnych grupach, ewentualna różnica, wynikająca z powyższych opcji, zostanie zwrócona w gotówce zawodnikom.

 1. Jeżeli zawodnik z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, przysługuje mu zwrot wpłaconej opłaty jedynie w przypadku, gdy wycofał się on przed faktycznym rozpoczęciem pierwszego meczu w omawianej edycji Ligi.
 2. Opłata za udział zawiera:

a)     opłatę za wynajęcie kortu w celu rozegrania danego meczu (2 godziny/mecz)

b)     udział uczestników Ligi w uroczystym zakończeniu rozgrywek

c)      puchary i dyplomy a także dodatkowe nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych ligach (wg uznania organizatora)

 

UWAGA!!! Opłata za udział nie zawiera piłek do rozgrywania meczów.

 

§ 4

Zasady umawiania meczów

 

 1. Organizator przedstawi ramowy kalendarz rozgrywania meczów, w którym będą podane konkretne mecze i okres w jakim muszą być one rozegrane (bez konkretnych dat).
 2. Jako okres na rozegranie jednego meczu ustalony zostanie konkretny tydzień. Organizator w terminarzu poda nr tygodnia, np. 17 tydzień (czyli od 20 do 26 kwietnia).
 3. Zawodnicy sami ustalają dokładny termin rozegrania meczu i rezerwują kort w biurze klubu w ramach dostępnych kortów.
 4. Organizator nie widzi przeszkód, aby dany mecz rozegrać wcześniej. Jeżeli z jakichś powodów zawodnicy chcą zmienić termin na późniejszy, nie  może to być później niż do końca drugiego pełnego tygodnia po pierwszym terminie.

Czyli: jeżeli mecz był umówiony np. na 23 kwietnia (17 tydzień) to maksymalnie może on się odbyć do końca 19 tygodnia (czyli 10 maja). Po tym czasie mecz nie może się już odbyć i wynik zostanie ustalony jako przegrana przez walkower  przez jednego zawodnika (parę) lub walkower obustronny.

Uwaga: termin zakończenia rozgrywek ligowych jest nieprzekraczalny i wszystkie mecze muszą się zakończyć do 30 czerwca 2015 roku.

 1. W każdym meczu zostanie ustalony przez organizatora tzw. „Gospodarz” spotkania, czyli jeden z dwóch zawodników (lub jedna z dwóch par).
 2. Gospodarz ponosi odpowiedzialność za umówienie meczu.

Jeżeli mecz nie zostanie rozegrany, ponieważ Gospodarz o to nie zadbał, to automatycznie wynik meczu zostanie zapisany jako jego przegrana przez walkower, bez możliwości powtórzenia meczu.

Również w przypadku, gdy mecz został umówiony i kort zarezerwowany, a z jakichś przyczyn nie został rozegrany, wtedy również nie będzie możliwości powtórzenia meczu. Wynik będzie ustalony, jako przegrana przez walkower przez zawodnika winnego nie rozegrania meczu. W przypadku, gdy zawodnicy nie mogą dojść do porozumienia, kto jest winny nie rozegrania meczu, organizator traktuje mecz jako obustronną przegraną  przez walkower.

Gospodarz jest również odpowiedzialny za kontaktowanie się w sprawie rezerwacji kortu i podania wyniku.

 1. We wszelkich sprawach związanych z rozegraniem meczu, przedstawiciel organizatora kontaktował się będzie z Gospodarzem meczu, który z kolei odpowiedzialny będzie za przekazanie informacji przeciwnikowi.
 2. Czas przeznaczony na rozegranie meczu ustalono na dwie godziny i tyle zawarte jest w opłacie za udział. W przypadku, gdy meczu nie uda się zakończyć w tym czasie, zawodnicy, aby dokończyć mecz, mogą zarezerwować kort na zasadach ogólnych, w miarę dostępności, ponosząc opłatę według cennika.

 

§ 5

Miejsce rozgrywek.

 

Wszystkie mecze rozgrywane będą na kortach Klubu TENIS PARK KOŁOBRZEG przy ul. Sikorskiego 1.

 

§ 6

Komunikacja

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest zarejestrować się na powyższym portalu www.teniqo.com  , gdyż tam będzie prowadzona liga (terminarz, wyniki, tabele – grupy, komunikaty itp.)

Pomocniczym sposobem przekazywania informacji od organizatora do uczestników Ligi będzie poczta elektroniczna (e-mail), i zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.tenispark.com.pl

Kontakt do organizatora Ligi:

Tel. 663 841 728 (biuro kortów)

e-mail:tenis@tenispark.com.pl

 

§ 7

Zawodnicy

 

 • Uczestnikiem Ligi może być każda osoba.
 • Osoby niepełnoletnie muszą przestawić pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach.
 • Każdy uczestnik musi posiadać adres poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu kontaktowego, a poprzez przystąpienie do rozgrywek akceptuje regulamin i wyraża zgodę na umieszczenie tych danych w ogólnodostępnych informacjach o Lidze na naszych stronach internetowych i w przesyłanych do uczestników wiadomościach.
 • Organizator może odmówić udziału w rozgrywkach ligowych dowolnej osobie, bez podania przyczyn.

 

§ 8

Kształt Ligi.

 

Zostaną przeprowadzone rozgrywki ligowe męskie singlowe i deblowe oraz mikstowe.

W rozgrywkach męskich mogą brać również udział kobiety.

Liga odbędzie się w grupach dziewięcioosobowych lub dziewięcioparowych.

Przewiduje się następujący układ grup (kolejno od najsilniejszej do najsłabszej):

-          Ekstraklasa (tylko w singlu męskim)

-          I liga

-          II liga

-          III liga

 

-          I liga deblowa

-          II liga deblowa

-          liga mikstowa

 

Zawodnicy zostaną przypisani do poszczególnych grup zgodnie z osiągniętymi wynikami w poprzednich edycjach ligowych. Zawodnik,  który nie brał udziału w poprzednich rozgrywkach, zostanie przypisany do najsłabszej grupy. Organizator zastrzega sobie również prawo do umieszczenia takiego zawodnika w poszczególnej grupie według swojego uznania, dbając, aby znalazł się w grupie zgodnie ze swoimi umiejętnościami.

 

§ 9

System rozgrywek.

 

W każdej grupie (lidze) rozgrywamy mecze w systemie każdy z każdym (jedna kolejka), do dwóch wygranych setów. Ewentualny trzeci set rozgrywamy jako super tie break (do 10).

 

Zasady ustalania kolejności w grupach:

 1. suma punktów (za zwycięstwo: 3 pkt, za porażkę: 1 pkt,  za walkower: 0 pkt)
 2. w przypadku, gdy dwóch zawodników ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku
 3. w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje:

a)     większa liczba zwycięstw

 • jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3),  o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;

b)     większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach)

 • jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych decyduje wynik ich bezpośredniego pojedyku;

c)      większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach)

jeżeli procedura to  doprowadzi do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;

IV.       przez losowanie

 

UWAGA 1: jeżeli mecz nie odbędzie się i organizator nie otrzyma od zawodników precyzyjnej informacji, z czyjego powodu się nie odbył, mecz będzie sklasyfikowany jako walkower obustronny, czyli obaj zawodnicy (obie pary) otrzymają 0 punktów)

 

UWAGA 2: jeżeli jakikolwiek mecz został przerwany i niedokończony z powodu kontuzji itp., zapisany zostanie wynik skończony, np. zawodnik A prowadzi z zawodnikiem B 6-3 2-0 gdy zawodnik A doznaje kontuzji i nie jest w stanie dokończyć meczu; wynik zapisuje się jako 3-6 6-2 6-0 dla zawodnika B;

UWAGA 3: w przypadku, kiedy zawodnik(cy) nie może kontynuować gry w grupach, jego nierozegrane mecze zalicza się jako walkowery (6/0,6/0) dla przeciwnika, przy czym dotyczy to maksymalnie dwóch walkowerów. Jeżeli zawodnik odda trzy lub więcej meczy walkowerem, jego wszystkie rozegrane wcześniej mecze zostaną zweryfikowane jako mecze, które się nie odbyły, czyli nie będzie za te mecze żadnych punktów.

UWAGA 4:  w przypadku, gdy zamiast trzeciego seta rozgrywany jest supertiebreak, przy ustalaniu kolejności, tiebreak ten traktowany jest jako jeden set w przypadku liczenia setów i nie jest brany pod uwagę w przypadku liczenia gemów.

UWAGA 5: w przypadku niedokończenia turnieju z powodów innych niż regulaminowe zawodnik nie otrzymuje punktów do klasyfikacji.

 

 

 

§ 10

Awanse i spadki

 

 1. Zawodnicy, którzy uplasują się w swoich grupach na dwóch pierwszych miejscach awansują do grupy wyższej (nie dotyczy zawodników w ekstraklasie), a zawodnicy którzy zajmą odpowiednio dwa ostatnie miejsca w swojej grupie, spadną do grupy niżej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw od wyżej wymienionych zasad awansów i spadków. Może to być uzależnione od kształtu kolejnej edycji Ligi, np. od ilości zawodników.

 

§ 11

Piłki

 

Zawodnicy rozgrywają mecze swoimi piłkami.

 

 

§ 12

Nagrody

 

Zwycięzcy poszczególnych lig (grup) otrzymają za osiągnięte wyniki puchary i dyplomy a także nagrody rzeczowe.

 

§ 13

Podawanie wyników

 

Po każdym rozegranym meczu, Gospodarz ma obowiązek podać wynik meczu. Jeżeli biuro jest nieczynne musi niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) przesłać wynik sms-em na numer telefonu 663 841728 lub e-mailem tenis@tenispark.com.pl

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie rozgrywek.

 

 

Organizator

Sławomir Kimaszewski

 

 

 

Sponsorzy